همراه ما باشید

نجفی به زندان بازگشت

در نوبت بعدازظهر دادگاه رسیدگی به اتهام محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی نظریات کارشناسی خود را دراین پرونده اعلام کردند.

مهر: در نوبت بعدازظهر دادگاه رسیدگی به اتمامات محمدعلی نجفی با اعلام قاضی محمدعلی کشکولی، کارشناسان پرونده نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.

کیان زاده یکی از کارشناسان اسلحه با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و در رابطه با نظریه کارشناسی صادره گفت: کسی که تیراندازی می کند به نوعی مبادرت به شلیک کرده است. با این حال پراکندگی نوع اصابت و نحوه اصابت گلوله حکایت از یک وضعیت غیرعادی و دستپاچگی دارد.
وی گفت: احتمال زیاد وجود دارد که طرف مقابل مقاومت کرده است اما باید فضای کوچک حمام و شلیک ۵ گلوله را در نظر گرفت.
در ادامه سرهنگ ابراهیمی یکی دیگر از کارشناسان اسلحه با حضور در جایگاه به دفاع از نظر صادر شده پرداخت و گفت: در رابطه با کمانه کردن گلوله باید بگویم که محال است که گلوله به دیوار حمام برخورد کرده باشد سپس به بدن مقتوله اصابت کرده باشد. گلوله ای که ما داریم و استخراج شده سالم است.
در ادامه سرهنگ عباس خلج یکی دیگر از کارشناسان اسلحه با حضور در جایگاه گت: پراکندگی گلوله ها در یک محیط کوچک ۲ متری حاکی از این است که گلوله ها در حالت عادی شلیک نشده است.

وی افزود: ذهینت ما این است که یک کشمکشی وجود داشته است. در رابطه با اصابت گلوله به کف دست این طور نبوده که کف دست با لوله اسلحه تماس داشته باشد. بنابراین گلوله ای که به کف دست اصابت کرده با فاصله اصابت کرده است.

وی درپاسخ به سئوال وکیل محمدعلی نجفی مبنی براینکه آیا آزمایش گاز باروت روی هر دو دست مقتوله مثبت بوده است گفت: اگر دستان آقای نجفی هم آزمایش می شد شاید جواب آزمایش گاز باروت مثبت بود چون محوطه کوچک بوده و احتمال تماس با گاز باروت وجود داشته است.

در ادامه قاضی محمدعلی کشکولی در رابطه با نظر دیوان عالی در خصوص کمانه شدن گلوله گفت: دیوان عالی گفته است که بهتر است در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و اعلام کرده که تصویر روشنی بدهید.

وی افزود: تیر اول در حالت عدم تعادل خورده است. مقتوله در زاویه پایین تر و یا نیم خیز بوده که این یا ناشی از ترس و یا عدم تعادل بوده است.

در ادامه سرهنگ خلج در رابطه با تغییر مسیر گلوله توضیح داد: گلوله ای که به وان حمام خورده است به مقتوله اصابت نکرده است. گلوله ای به کنج دیوار خورده است و گلوله ای هم به بدن اصابت کرده است. یکی از گلوله هایی که به دیوار خورده است تجزیه شده است.

قاضی محمدعلی کشکولی در ادامه در پاسخ به یکی از ادعاهای وکیل نجفی گفت: خونریزی حتی داخل وان هم مشاهده شده است. زهرا نجفی و چند نفر دیگر اعلام کرده اند که خون هایی در کف حمام بوده و خشک شده است.

در ادامه دکتر قره داغیکارشناس پزشکی قانونی با حضور در جایگاه در رابطه با نظریه صادر شده توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در رابطه با فاصله شلیک گلوله و آزمایش گاز باروت گفت: درگیری رخ داده و اگر گلوله پنجم را حتی نادیده بگیریم ۴ گلوله شلیک شده و مثبت بودن گاز باروت امر غیرطبیعی نیست. چون احتمالا هر دو نفر اسلحه را گرفته بودند. همچنین باید گفت اسلحه به کف دست نچسبیده بوده اما در فاصله نزدیکی نسبت به کف دست قرار داشته است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در داخل وان خونی ریخته نشده است، افزود: جسدی که سینه اش سوراخ شده در وضعیت نشسته بوده و اگر سوراخ در سطح پایین تری بود خون خارج می شد اما چون قلب سوراخ شده و ریه آسیب دیده است خون فوران نمی کند.


وی افزود: گلوله ماده نزدیک به ذوب است و اگر به جسم سخت بخورد متلاشی می‌شود.

وی در رابطه با اینکه چرا دست خونریزی نداشته است، تصریح کرد: در شرایطی که گلوله وارد شده فشار خون پایین آمده و انتظار خونریزی زیاد نباید داشت. کارشناسی ما بر این است که دست و سینه همزمان گلوله خورده است.

وی دررابطه با ادعای وکیل محمدعلی نجفی در رابطه با پذیرش تلویحی کمشکش بین قاتل و مقتول گفت: باید بگویم کشمکش و درگیری وجود داشته اما نحوه آن خیلی به کارشناس ما مربوط نیست.

این کارشناس پزشکی قانونی در رابطه با احتمال کمانه شدن تیر اصابت شده گفت: گلوله توپ نیست که برود و بخورد و بازگردد. طی مسیری که وکیل محترم مد نظرش است از لحاظ کارشناسی قابل قبول نیست.

در ادامه علیرضا کاهانی یکی دیگر از کارشناسان پزشکی قانونی با حضور در جایگاه در رابطه با نظریه صادر شده گفت: اگر DNA استاد روی گلوله ای که هم اکنون هم زیر وان وجود دارد پیدا شود مسائل حل می‌شود.

در ادامه دکتر میرویسی یکی دیگر از کارشناسان پزشکی قانونی با حضور در جایگاه در رابطه با کارشناسی صورت گرفته است گفت: صحنه ای که ما ابتدائا دیدیم این بود که با جسد دراز کشیده ای مواجه بودیم اما پس از کالبدشکافی فهمیدیم جسد نیمه نشسته بوده است. به عنوان کسی که اولین بار جسد را معاینه کرده ایم سئوالی برای ما مطرح بود که چرا گلوله از بدن خارج نشده و کبودی وسیعی ایجاد کرده است. پاسخ این سئوال هم این است که احتمالا جسمی پشت آن بوده است. متوفی اگر ایستاده بوده گلوله خارج می شده است.

وی در رابطه با خونریزی از بدن مقتوله گفت: قطرات خون که مشاهده شد به صورت دایره ای بود و معلوم بود که خون، قطره قطره ریخته شده است. هم کف وان و هم کف حمام خون پاشیده شده بود و این نشان می دهد شخصی یا لباسش آلوده بوده و یا ایستاده بود است.

وی در رابطه با خونریزی کف دست هم گفت: خونریزی نبوده چون سریع قلب از کار می افتد.

در ادامه محمدعلی نجفی به طرح یک سئوال از کارشناسان مربوطه پرداخت و گفت: تعداد محل های اصابت گلوله با تعداد گلوله ها همخوانی ندارد. در دیوار ۴ اثر گلوله و در سقف ۳ اثر گلوله وجود دارد.

کیان زاده کارشناس اسلحه در پاسخ به گفته های نجفی مدعی شد دو گلوله به دیوار خورده که یکی از آنها تجزیه شده است. یک گلوله به وان و یک گلوله هم به کمد زیر روشویی اصابت کرده است.

در ادامه قاضی محمدعلی کشکولی گفت: طبق گفته های نجفی وی وقتی وارد شده اعلام کرده که قصدم ترساندن مرحومه بوده است. بعد از اصابت گلوله اول، مقتول زنده بوده و حتی گفته که جبران می کنم. گلوله دومی که شلیک شده به سقف می خورد. در رابطه با گلوله سوم هم نجفی می‌شود مرحومه دستش را گرفته بوده است و گلوله به وان می خورد که من گفتم بشکافند و گلوله را خارج کنند اما کارشناسان مربوطه اعلام کردند که نیازی به این کار نیست. گلوله چهارم هم به کنج خورده و متلاشی شده چرا که اثرات آن کشف شده است. گلوله پنجم هم در نهایت به بدت اصابت می کند.

در ادامه محسن اختیاری نماینده دادستانی اعلام کرد قصد قبلی نجفی برای قتل محرز بوده و حتی ایشان برای کم کردن صدای تیر پالشی را به حمام می رود. بنابراین ایشان از قبل قصد داشته است و اینکه از ۵ گلوله یک گلوله به انسان بی دفاع شلیک کنید حاکی از قصد قبلی است.

نماینده دادستان ادامه داد: اگر گلوله پنجم هم نمی خورد باز هم نجفی تمامی گلوله ها را خالی می کرد چون برای قتل، قصد قبلی داشته است. با اعلام قاضی محمدعلی کشکولی ادامه رسیدگی به این پرونده به صبح شنبه موکول شد.

پایان اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد/ نجفی به زندان بازگشت

اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد که با نقض حکم اولیه توسط دیوان عالی کشور، یک بار دیگر به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده است، برگزار شد.

در این جلسه رسیدگی محمدعلی نجفی، گودرزی وکیل مدافع وی، دختر و داماد نجفی در خصوص ابهامات مطرح شده توضیحات خود را ارائه کردند.

همچنین تعدادی از کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی با توجه به ابهامات مطرح شده توضیحاتی را بیان کردند.

نماینده دادستان نیز توضیحاتی در رابطه با موضوعات مطرح شده ارائه کرد.

سرانجام قاضی محمدی کشکولی در پایان جلسه نوبت بعدازظهر رسیدگی به این پرونده، با بیان اینکه الزاما باید جلسه دیگری هم داشته باشیم ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی به روز شنبه ساعت ۹ موکول می‌شود.

وی افزود: آقای نجفی هم به زندان اعزام می‌شوند.

رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، یک بار دیگر با نقض حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به جریان افتاد تا تکلیف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران مشخص شود.

برج آرمیتای سعادت آباد ۶ ماه پیش، در تاریخ ۷ خرداد ۹۸، شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ ساله بود. پس از تعیین هویت در همان ساعات اولیه‌ وقوع جرم مشخص شد این زن، میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران است و نجفی نیز پیش از پایان همان روز در مرکز پلیس آگاهی شاپور خود را تسلیم ماموران پلیس کرد و به قتل همسر خود اعتراف کرد.

همان زمان قتل میترا استاد به یکی از مهم‌ترین موضوعات تبدیل شد تا آن‌جا که روند رسیدگی به پرونده شتاب بیشتری گرفت و کیفرخواست متهم تنها ۶ روز بعد از ارتکاب قتل صادر شد و مسئولیت رسیدگی به پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی سپرده شد.

در کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای امور جنایی سه عنوان اتهامی "قتل عمد میترا استاد"، "حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز" و "ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) " به محمد علی نجفی تفهیم شد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده در سه نوبت برگزار شد و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۸ مرداد ۹۸ حکم محمدعلی نجفی را اعلام کرد و گفت: برای قتل میترا استاد حکم قصاص و برای حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس صادر و متهم از اتهام ایراد صدمه غیر موثر در قتل تبرئه شده است.

اما تنها ۱۵ روز پس از اعلام حکم نجفی برادر میترا استاد، با منتشر کردن پستی در صفحه اینستاگرام خود از بخشش نجفی خبر داد. از سوی دیگر وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده، دیوان عالی کشور حکم اولیه را نقض کرد و پرونده مجدد در دستور کار قرار گرفت. کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه یک بار دیگر با حضور نجفی صحنه جرم را بررسی کردند و نظرات کارشناسی خود را به دادگاه اعلام کردند.

درباره نویسنده

کوثر حمزه نژاد مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه